Потребителски кредит

Кредибъл АД предлага потребителски кредити, които отговарят на финансовите възможности на кредитоискателя и неговите конкретни потребности. Потребителските кредити са предназначени за покриване на текущи нужди на физически лица като покупка на движими вещи, обзавеждане, финансиране на образование, здравни услуги, туризъм и др.

 • Размер на кредита – до 20 000 лева
 • Срок за погасяване на кредита – до 7 години
 • Такса при отпускане – 1%
 • Годишен лихвен процент – от 10% до 15% в зависимост от конкретния случай
 • Други условия – съгласно Общите Условия на Кредибъл АД

Ипотечен кредит

Кредибъл АД предлага ипотечни кредити на физически лица за финансиране придобиването на жилище и/или друг недвижим имот. Заемът се обезпечава с ипотека върху придобивания и/или друг недвижим имот, усвоява се и се издължава съгласно предварително договорени срок/план за усвояване и погасителен план.

 • Размер на кредита – до 100 000 лева
 • Срок за погасяване на кредита – до 15 години
 • Еднократна такса за управление – 1%
 • Годишен лихвен процент – от 10% до 15% в зависимост от конкретния случай
 • Други условия – съгласно Общите Условия на Кредибъл АД

Кредит за оборотни средства

Кредибъл АД предлага краткосрочни заеми на юридически лица, за финансиране на текущи разплащания на заемополучателя с контрагентите му. Кредитът се усвоява и издължава съгласно предварително договорени срок/план за усвояване и погасителен план. Възможно е усвояването на заема да става на части и в срокове удобни за заемополучателя и в зависимост от динамиката на дейността му.

 • Размер на кредита – до 50 000 лева
 • Срок за погасяване на кредита – до 3 години
 • Еднократна такса за управление – 1%
 • Годишен лихвен процент – от 10% до 15% в зависимост от конкретния случай
 • Други условия – съгласно Общите Условия на Кредибъл АД

Инвестиционен кредит

Кредибъл АД предлага кредити на юридически лица, за финансиране на инвестиционни проекти за придобиване, изграждане или ремонт на административни, производствени и търговски обекти и придобиване на машини, оборудване и транспортни средства. Възможно е договаряне на гратисен период и погасяване по индивидуална схема (например при наличие на сезонност в дейността).

 • Размер на кредита – до 150 000 лева
 • Срок за погасяване на кредита – до 10 години
 • Еднократна такса за управление – 1%
 • Годишен лихвен процент – от 10% до 15% в зависимост от конкретния случай
 • Други условия – съгласно Общите Условия на Кредибъл АД