За нас

Кредибъл АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175119012, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Будапеща 13, ет. 1. Кредибъл АД е финансова институция с основен предмет на дейност предоставяне на заеми. Дружеството е вписано в регистъра за финансовите институции при БНБ под номер BGR00012 и като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с удостоверение номер 248030.

Исторически данни

От създаването си през 2006 г. досега, финансова институция Кредибъл АД е осъществила над 400 индивидуални проекта в областта на строителството, търговията, ресторантьорството и преработващата промишленост. Отпуснати са близо 18 млн. лева заеми на малки и средни предприятия и половин млн. лева на домакинства под формата на потребителски и ипотечни кредити. През годините винаги сме работитили с нашите клиенти като с партньори, с които имаме общи цели. Ние вярваме в нашите клиенти и успяваме заедно с тях.

Предоставени кредити

  • Кредити за оборотни средства 66%
  • Инвестиционни кредити 31%
  • Потребителски и кредити за недвижим имот 3%